Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Utworzenie profilu kandydata na kierowcę i wydanie prawa jazdy


 


WYMAGANE DOKUMENTY


Osoba ubiegająca się o prawo jazdy lub pozwolenie przed przystąpieniem do szkolenia kierowców, składa właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy lub pozwolenie następujące dokumenty:

Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów i po pozytywnej weryfikacji wniosku, właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie, w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych, generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę.

Profil kandydata na kierowcę to elektroniczny dokument, który jest zestawem danych i informacji identyfikujących i opisujących osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami. Profil kandydata na kierowcę właściwy organ wydający prawo jazdy udostępnia w systemie teleinformatycznym ośrodkowi szkolenia kierowców prowadzącemu szkolenie osoby, której profil dotyczy, oraz po ukończeniu szkolenia ośrodkowi egzaminowania przeprowadzającemu egzamin państwowy dla osoby, której profil dotyczy.

Istnieje możliwość sprawdzania w internecie statusu sprawy www.info-car.pl


OPŁATY


Opłatę komunikacyjną należy dokonać w kasie lub na konto bankowe Powiatu Oleskiego, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, nr 29 1020 3668 0000 5902 0015 6729

Za wydanie Profilu Kandydata na Kierowce nie pobiera się opłaty

 

Opłata za wydanie prawa jazdy

 100, 50 zł (100,00 zł + 0,50 zł O. E.)

 


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY


Prawo Jazdy (pokój nr 17)

Osoby odpowiedzialne : Ilona Kubica, Joanna Kleemann-Wengel, Karolina Morawiak, Justyna Suchodolska-Stasiak,

ul. Pieloka 21

46-300 Olesno

tel. 34 37 50 610

e-mail:

godziny urzędowania:

poniedziałek: 7.30 -15.30

wtorek: 7.30 -16.00

środa: 7.30 -15.30

czwartek: 7.30 -15.30

piątek: 7.30 -15.00


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Profil kandydata na kierowcę wygenerowany jest niezwłocznie po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, natomiast okres od dnia otrzymania od ośrodka egzaminowania informacji o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego dla osoby, zamieszczonej w profilu kandydata na kierowcę do dnia wydania dokumentu prawa jazdy wynosi 14 dni.


WYNIK SPRAWY (SPOSÓB ZAŁATWIENIA-ODBIÓR DOKUMENTÓW)


Przekazanie osobie starającej się o profil kandydata na kierowcę informacji o wygenerowaniu profilu z podaniem unikalnego numeru identyfikującego profil kandydata na kierowcę (Otrzymany numer należy przedstawić w wybranym ośrodku szkolenia kierowców).

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego i uiszczeniu opłaty, wydanie prawa jazdy, Wydział Komunikacji i Transportu (pok.17)


PODSTAWA PRAWNATRYB ODWOŁAWCZY


Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Oleskiego.


DODATKOWE INFORMACJE


Profil kandydata na kierowcę generuje się w przypadkach:

Prawo jazdy nie może być wydane osobie:

 1. u której w wyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;

 2. w stosunku do której został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych - w okresie i zakresie obowiązywania tego zakazu;

 3. w stosunku do której wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy - w okresie i zakresie obowiązywania tej decyzji;

 4. posiadającej inny dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym;

 5. która uzyskała za granicą prawo jazdy, a to prawo jazdy zostało zatrzymane lub uprawnienie do kierowania pojazdami zostało cofnięte - w okresie obowiązywania zatrzymania prawa jazdy lub cofnięcia uprawnienia;

 6. której prawo jazdy zostało wymienione w trybie art. 97 ust. 1 i 2: Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby posiadającej prawo jazdy wydane przez państwo członkowskie Unii Europejskiej wymieni z urzędu to prawo jazdy na polskie krajowe prawo jazdy w przypadku:

 

Wersja XML