Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg- kursy językowe e-learning w ramach projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ

Brak opisu obrazka

Projekt WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ współfinansowany z Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

DOCInformacja o wyborze oferty.doc

 

 

 

Olesno: Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ
Numer ogłoszenia: 192691 - 2013; data zamieszczenia: 20.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie , ul. M. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 34 350 51 25, faks 34 359 73 15.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe dla dorosłych osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej, klientów PCPR w Oleśnie. Kursy szkoleniowe zostaną przeprowadzone w rozbiciu na 2 zadania częściowe: - Kurs jęz. niemieckiego (dla początkujących) metodą e-learningu dla jednej osoby. - Kurs jęz. angielskiego (dla średniozaawansowanych) metodą e-learningu dla jednej osoby. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia: - wykwalifikowanej kadry, posiadającej minimum roczne doświadczenie w realizacji kursów. Po zakończeniu kursów wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie następujące dokumenty: sprawozdanie z przebiegu poszczególnych kursów zwierające nazwę/pieczęć wykonawcy, nazwę kursu, termin kursu, liczbę uczestników, uwagi i wnioski dotyczące przebiegu kursu i efektów szkolenia oraz problemy organizacyjne, propozycje i postulaty, wykaz poszczególnych lekcji przesyłanych uczestnikowi wraz z zestawem ćwiczeń i testów sprawdzających efekty nauki języka, potwierdzone za zgodność z oryginałem: kserokopie zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursu, kserokopię rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursu, kserokopię protokołu egzaminacyjnego w przypadku kursu kończącego się egzaminem, kopie ankiet służących do oceny kursu. Wykonawca (najpóźniej do dnia zawarcia umowy) zobowiązany jest do dostarczenia zamawiającemu programów kursów, które powinny zawierać w szczególności: nazwę kursu, czas trwania i sposób organizacji kursu cele kursu, plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem części teoretycznej (ok.20%) i praktycznej treści kursu (ok.80%) - ćwiczeń, zadań i testów w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, sposób sprawdzenia efektów kursu (wzory ankiet pre i post - do akceptacji), harmonogram kursu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do siwz..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: (nie dotyczy)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

2. Formularz ofertowy; 3. Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków zawartych w art. 22 ust 1 ustawy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne istotne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian. W następujących przypadkach: przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji kursów, złożenia odwołania dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji kursów, losowych (uzasadnionych np. chorobą, hospitalizacją) przerwanie kursu przez uczestnika dopuszcza się zmniejszenie wynagrodzenia proporcjonalnie do ilości niezrealizowanego programu, losowych uniemożliwiających realizację kursów w zakładanym terminie dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji kursów.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatoleski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiajacego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.09.2013 godzina 14:30, miejsce: Siedziba Zamawiającego.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Wykorzystaj swój potencjał Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Kurs jęz. niemieckiego.


 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Kurs jęz. angielskiego.


 

 

 

DOC3.0 siwz-e.doc

 

DOC3.1 opis przedmiotu zamówienia-e.doc

 

DOC3.2 formularz ofertowy-e.doc

 

DOC3.3 oswiadczenie.doc

 

DOC3.4 oswiadczenie.doc

 

DOC3.5 oswiadczenie.doc

 

DOC3.6 wykaz osób.doc

 

DOC3.7 wykaz usług.doc

 

Wersja XML