Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg- turnus rehabilitacyjny w ramach projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ

Brak opisu obrazka

 

Projekt WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ współfinansowany z Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

DOCInformacja o wyborze oferty.doc

 

 

DOCPytanie do SIWZ.doc

 

Olesno: Turnus rehabilitacyjny dla uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ
Numer ogłoszenia: 192707 - 2013; data zamieszczenia: 20.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie , ul. M. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 34 350 51 25, faks 34 359 73 15.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Turnus rehabilitacyjny dla uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 14 - dniowego turnusu rehabilitacyjnego dla 15 dorosłych osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej oraz 1 opiekuna, klientów PCPR w Oleśnie, w tym 9 osób niepełnosprawnych intelektualnie (z upośledzeniami i chorobami psychicznymi), 3 osoby niesprawne ruchowo (żadna osoba nie porusza się na wózku inwalidzkim), 2 osoby z chorobami ukł. pokarmowego, 2 osoby - z chorobami ukł. oddechowego i krążenia. Łącznie 16 osób z opiekunami. Zgodnie z wyborem uczestników Ośrodek powinien być usytuowany nad polskim morzem oraz spełniać warunki określone w przepisach dot. turnusów rehabilitacyjnych. Należy zaplanować dla każdego uczestnika (osoby niepełnosprawnej) min. 20 indywidualnych zabiegów rehabilitacyjnych. Baza zabiegowa powinna być usytuowana w budynku zakwaterowania uczestników turnusu, a baza sportowo - rekreacyjna na terenie ośrodka. Organizacja czasu wolnego powinna uwzględniać zajęcia kulturalno - oświatowe i sportowo-rekreacyjne (w tym wieczorki muzyczne/taneczne) oraz możliwość nieodpłatnego korzystania z basenu (jeśli jest dostępny), przynajmniej 2-krotne wyjście na 2 różne imprezy kulturalne (np. na koncert, do teatru, kina, do muzeum) oraz przynajmniej 1 nieodpłatną wycieczkę krajoznawczą (autokarową), a także możliwość nieodpłatnego korzystania z bazy sportowo - rekreacyjnej. Wymagane będzie zakwaterowanie w jednym obiekcie, w pokojach 2-osobowych, wyjątkowo w 3-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym (blisko siebie). W cenie należy uwzględnić dostęp do sali szkoleniowej, w której będą odbywały się zajęcia z pracownikiem socjalnym (poradnictwo grupowe, zajęcia integracyjne, relaksacyjne): 2-3 krotnie po 2-3 godz. lekcyjne w czasie całego turnusu - w uzgodnionych terminach. Wyżywienie: min. 3 posiłki dziennie (z możliwością wyboru diety) + serwis kawowy 2-3 krotnie na zajęcia grupowe z pracownikiem socjalnym. Turnus powinien rozpocząć się obiadokolacją w pierwszym dniu, a zakończyć śniadaniem w ostatnim dniu turnusu. Każdy uczestnik (osoba niepełnosprawna oraz opiekun) otrzyma dodatkowo suchy prowiant na czas podróży powrotnej. W cenie należy uwzględnić pobyt pracownika socjalnego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do monitorowania przebiegu turnusu. 3.2 Do obowiązków Wykonawcy będzie należało: niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o każdym przypadku przerwania turnusu rehabilitacyjnego przez uczestnika, przekazania Zamawiającemu w ciągu 14 dni dokumentów rozliczeniowych, faktur i informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego dla każdego uczestnika, dokonanie zwrotu przekazanego dofinansowania ze środków PFRON w wysokości 100% w przypadku rezygnacji osoby niepełnosprawnej z uczestnictwa w turnusie przed jego rozpoczęciem, dokonanie zwrotu części dofinansowania PFRON w wysokości proporcjonalnej do czasu nieobecności uczestnika na turnusie spowodowanej przyczynami losowymi..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.25.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: (nie dotyczy)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

8. Formularz ofertowy; 9. Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków zawartych w art. 22 ust 1 ustawy; 10. Propozycja szczegółowego (rozpisanego godzinowo na każdy dzień) programu oferty kulturalno - oświatowej (K-O). 11. Oświadczenie o aktualnym wpisie do rejestru ośrodków rehabilitacyjnych i o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatoleski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.09.2013 godzina 15:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Wykorzystaj swój potencjał Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

 

DOC3.0 siwz.doc

 

DOC3.1 formularz.doc

 

DOC3.2 oswiadczenie.doc

 

DOC3.3 oswiadczenie.doc

 

DOC3.4 oswiadczenie.doc

 

DOC3.5 wykaz osób.doc

 

DOC3.6 oswiadczenie.doc

 

Wersja XML