Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 
Naczelnik Wydziału - mgr Dorota Janikowska
 
Zastępca Naczelnika Wydziału - mgr Dagmara Stróżna


ul. Pieloka 21
46-300 Olesno

pok. 4, 5 (parter)
 

tel. 34/359-78-33,35,37 wew. 530, 531,  34/375-06-16
fax 34/359-78-45

e-mail:
 


Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Załatwianie spraw


Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia
 

RAPORT z realizacji PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU OLESKIEGO na lata 2007-2020 z perspekywą na lata 2021-2024 - za lata 2017-2018

PDFPROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA_POWIAT OLESNO_2017.pdf

PDFPROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA_POWIAT OLESNO_2017.pdf

PDFZałącznik 3-Tabela 1 i 2 - harmonogram realizaci zadań własnych i monitorowanych.pdf

PDFAktualizacja Programu Ochrony Środowiska.pdf - na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020

PDFPowiatowy Program usuwania wyrobów zawierających azbest - powiat oleski.pdf

DOCPLAN GOSPODARKI ODPADAMI.doc

DOCPROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OLESKIEGO NA LATA 2004-2007 wraz z perspektywą do 2011 roku.doc

DOCAKTUALIZACAPROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OLESKIEGO NA LATA 2008-2011 wraz z perspektywą do 2015 roku.doc.doc

 
Publicznie dostępny wykaz danych

Karty typu A
 • Wnioski o wydanie decyzji
 • Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
 • Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

Karty typu B 
 • Decyzje i postanowienia
 • Wskazania lokalizacyjne

Karty typu C
 • Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

Karty typu D
 • Polityki, strategie, plany lub programy

Karty typu E
 • Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 • Raporty dotyczące realizacji przepisów o ochronie środowiska
 • Sprawozdania, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej
 • Analizy porealizacyjne
 • Przeglądy ekologiczne
 • Raporty o bezpieczeństwie
 • Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych
 • Dane zawarte w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych
 • Karty informacyjne złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt.2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 - Prawo geologiczne i górnicze
 • Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
 • Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

Karty typu F 
 • Prognozy oddziaływania na środowisko
 • Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
 • Rozstrzygnięcia przekazane przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Opracowania ekofizjograficzne
 • Rejestry substancji niebezpiecznych
 • Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
 • Rejestry poważnych awarii

Karty typu G 
 • Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

Karty typu H 
 • Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

Karty typu I 
 • Inne dokumenty


Wyszukiwanie kart informacyjnych


Podstawowe informacje o Wykazie

 

Wersja XML