Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statut Powiatu Oleskiego (ziemskiego)

Pliki do pobrania:

DOCStatut Powiatu Oleskiego.doc (149,00KB)

PDFdostosowanie_Statutu_Uchwała Nr XXXI_182_01 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 13 sierpnia 2001 roku.pdf (935,17KB)

DOCzmianaStatutu_Uchwała Nr V_25_03 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 10 lutego 2003 r.doc (67,50KB)

Załącznik
do uchwały nr III/10/98
Rady Powiatu w Oleśnie
z dnia 21.12.1998r.STATUT
POWIATU OLESKIEGO (ZIEMSKIEGO)


Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1

Powiat oleski, zwany dalej „Powiatem”, stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez  mieszkańców powiatu oraz terytorium obejmujące:
1/ miasta: Dobrodzień, Gorzów Śląski, Olesno, Praszka
2/ gminy: Radłów, Rudniki, Zębowice

§ 2

Siedzibą władz Powiatu jest miasto Olesno.

§ 3

1. Powiat ma osobowość prawną.
2. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

§ 4

Powiat będzie posiadał własny herb i flagę ustanowione przez Radę Powiatu w drodze uchwały, podlegające ochronie prawnej.

§ 5

1. Do zakresu działania Powiatu należy wykonywanie określonych ustawami zadań publicznych o charakterze ponadgminnym.
2. Do zakresu działania Powiatu, o którym mowa w ust. 1 należy również wykonywanie zadań powiatowych służb inspekcji i straży.
3. Powiat wykonuje także zadania z zakresu administracji rządowej, jeżeli ustawy określają te sprawy jako należące do zakresu działania Powiatu.

§ 6

1. W celu wykonywania zadań Powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.
2. Powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.
3. Tworzenie jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 następuje w drodze uchwały Rady Powiatu.

§ 7

1. Powiat na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy przekazuje jej zadania z zakresu swojej właściwości na warunkach ustalonych w porozumieniu.
2. Powiat może zawierać z organami administracji rządowej porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.

 

Rozdział 2
Organy Powiatu

§ 8

Organami Powiatu są:
1. Rada Powiatu,
2. Zarząd Powiatu.

 

Rada Powiatu

§ 9

1. Rada Powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym Powiatu, z zastrzeżeniem przepisów o referendum powiatowym.
2. Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.
3. Radni są wybierani w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady Powiatu określa ustawa z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95, poz. 602).
4. W skład Rady Powiatu wchodzi 30 radnych.

§ 10

Do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy:
1/ stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym Statutu Powiatu,
2/ wybór i odwołanie Zarządu,
3/ powoływanie i odwoływanie, na wniosek Starosty, Sekretarza Powiatu i Skarbnika Powiatu,
4/ stanowienie o kierunkach działania Zarządu Powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, w tym z działalności finansowej,
5/ uchwalanie budżetu Powiatu,
6/ rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie  udzielenia lub nie udzielenia absolutorium dla Zarządu z tego tytułu,
7/ podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami,
8/ podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Powiatu dotyczących:
    a/ zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej,
    b/ emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
    c/ zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
    d/ ustalania maksymalnej wysokości kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd w  roku budżetowym,
    e/ zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę,
    f/ tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,
    g/ tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
    h/ współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane to jest z koniecznością wydzielenia majątku,
    i/ tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
9/ określania wysokości sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
10/ podejmowanie uchwał w sprawach herbu Powiatu i flagi Powiatu,
11/ podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Powiatu, w tym ustalenie diet radnych i członków Zarządu,
12/ wybór banku do bankowej obsługi budżetu Powiatu.

§ 11

1. Uchwały Rady Powiatu są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu jawnym, chyba, że przepisy ustawowe stanowią inaczej. Przy równej ilości głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego.
2. Odrzucenie w głosowaniu uchwały o udzieleniu absolutorium jest równoznaczne z przyjęciem uchwały o nieudzieleniu Zarządowi absolutorium.

§ 12

1. Rada Powiatu wybiera ze swego grona Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
2. Radny, wchodzący w skład Zarządu Powiatu, nie może pełnić funkcji, o których mowa w ust. 1.
3. Wyłącznym zadaniem Przewodniczącego jest organizowanie pracy Rady Powiatu oraz prowadzenie jej obrad. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, jego zadania wykonuje upoważniony Wiceprzewodniczący. Przewodniczący Rady wykonuje w imieniu Rady funkcję zwierzchnika służbowego Starosty i jest upoważniony do czynności, które kodeks pracy i inne właściwe przepisy zastrzegają dla pracodawcy, z wyłączeniem ustalenia wynagrodzenia za pracę i innych spraw będących w kompetencji Rady.
4. Odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu następuje na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu Rady, w trybie określonym w ust. 1.
5. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego  lub Wiceprzewodniczącego , Rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji zwykłą większością głosów, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.

§ 13

1. Rada Powiatu obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego, w miarę potrzeby, co najmniej jednak raz na kwartał.
2. Na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu Rady, Zarządu lub Starosty, Przewodniczący jest obowiązany zwołać sesję w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.
3. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji w terminie przypadającym w ciągu 14 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do Rad Powiatów na obszarze całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 14 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do Rady Powiatu.
4. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny.

§ 14

1. Rada Powiatu działa zgodnie z uchwalonym planem pracy.
2. W razie potrzeby, Rada Powiatu może dokonać zmian i uzupełnień w planie pracy.
3. Przy zwracaniu się do Rady, obowiązuje zwrot „Wysoka Rado”.

§ 15

1. Przewodniczący Rady Powiatu przygotowuje i zwołuje sesje Rady.
2. O sesji zawiadamia się wszystkich radnych przez pocztę lub inny skuteczny sposób, jednak zawsze za pisemnym potwierdzeniem odbioru poświadczonym przez radnego lub dorosłego członka rodziny co najmniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. Zawiadomienie powinno zawierać:
1/ miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji,
2/ projekt porządku obrad.
3. Materiały na sesję, w szczególności projekty uchwał, doręcza się na 7 dni przed rozpoczęciem sesji, z tym, że materiały na sesje, których przedmiotem jest uchwalenie budżetu Powiatu oraz rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu, doręcza się radnym co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem sesji.
4. W uzasadnionych przypadkach zwołanie sesji następuje w inny sposób niż określono bez zachowania wymogów ust. 2 i 3.
5. W razie niedotrzymania terminów określonych ust. 2 i 3 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznacza nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad przed przystąpieniem do uchwalenia początku obrad.


§ 16

1. Rada Powiatu rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie o samorządzie powiatowym oraz           w innych ustawach, a także w przepisach wydanych na podstawie ustaw.
2. Rada Powiatu, w formie uchwał, wyraża opinie i zajmuje stanowisko.


§ 17

1. Przed każdą sesją Rady Przewodniczący Rady Powiatu, po zasięgnięciu opinii Starosty, ustala listę gości zaproszonych na sesję.
2. W sesjach Rady Powiatu uczestniczą, z głosem doradczym, Sekretarz i Skarbnik Powiatu.
3. Do udziału w sesjach Rady Powiatu mogą zostać zobowiązani kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży oraz innych jednostek organizacyjnych Powiatu.
4. Starosta jest obowiązany udzielić wszelkiej pomocy w przygotowaniu i obsłudze sesji Rady Powiatu.

§ 18

1. Sesje Rady Powiatu są jawne.
2. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie  sesji Rady Powiatu powinno zostać podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa na 7 dni przed sesją. Do Urzędów Gmin należących do Powiatu oleskiego zostaje wysłane zawiadomienie zgodnie z § 14 ust. 2 z prośbą o wywieszenie.
3. Porządek obrad sesji Rady Powiatu powinien zostać wyczerpany w zasadzie na jednym posiedzeniu. Na wniosek Przewodniczącego Rady lub radnego, Rada Powiatu może postanowić o przerwaniu obrad i ich kontynuowaniu w innym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
4. O przerwaniu obrad zgodnie z ust. 3, Rada Powiatu może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę dostarczenia dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające Radzie Powiatu podejmowanie uchwał.
5. W protokole z obrad Rady odnotowuje się przerwanie obrad, o których mowa w ust. 3, imiona i nazwiska nieobecnych radnych oraz radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem.

§ 19

1. Rada Powiatu rozpoczyna obrady w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
2. W przypadku, gdy liczba radnych obecnych na sesji zmniejszy się poniżej połowy ustawowego składu Rady, Przewodniczący Rady nie musi przerywać obrad, w przypadku dalszego prowadzenia obrad niemożliwe jest jednak wówczas podejmowanie uchwał.
3. Przewodniczący Rady Powiatu otwiera, prowadzi i zamyka sesje Rady.
4. Otwarcie sesji Rady Powiatu następuje wraz z wypowiedzeniem przez Przewodniczącego Rady formuły: „Otwieram obrady nr ____ sesji Rady Powiatu”.
5. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady:
1/ stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad,
2/ przedstawia projekt porządku obrad; z wnioskiem o uzupełnienie lub zmianę projektu porządku obrad może wystąpić radny, Komisja, Klub Radnych albo Zarząd Powiatu,
3/ poddaje pod głosowanie wnioski, o których mowa w pkt 2 a następnie porządek obrad.
6. Rada może uchwalić w trakcie obrad zmianę ustalonego porządku obrad, wyłącznie z ważnych powodów, na wniosek Przewodniczącego Rady, Zarządu, Klubu radnych lub radnego.
7. Porządek obrad każdej sesji powinien obejmować w szczególności:
1/ sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności pracy Zarządu,
2/ rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał,
3/ przyjęcie protokołu poprzedniej sesji,
4/ interpelacje i zapytania radnych,
5/ wnioski i oświadczenia radnych.

§ 20

1. Radni mogą składać interpelacje na sesji lub w okresie między sesjami.
2. Interpelacje składa się w sprawach powiatowych.
3. Interpelacje i zapytania radnych kieruje się na piśmie odpowiednio do Zarządu Powiatu albo Komisji Rady, za pośrednictwem Przewodniczącego Rady.
4. Odpowiedź na interpelację jest udzielana ustnie na sesji lub pisemnie, w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.

§ 21

1. Zapytania składa się w sprawach dotyczących bieżących problemów Powiatu, w szczególności w celu uzyskania informacji o określonym stanie faktycznym.
2. Do odpowiedzi na zapytania radnych stosuje się przepisy § 20 ust. 3 i 4.

§ 22

1. Przewodniczący Rady Powiatu prowadzi obrady zgodnie z uchwalonym porządkiem obrad, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.
2. Radny nie może zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.
3. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdej chwili obrad.
4. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobom zaproszonym na sesję Rady.
5. W przypadkach wątpliwych interpretacja przepisów Statutu należy do Przewodniczącego Rady Powiatu.

§ 23

1. Przewodniczący Rady Powiatu czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad.
2. Jeżeli treść lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego zakłóca porządek obrad lub powagę sesji, Przewodniczący Rady, po zwróceniu uwagi, może odebrać mu głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole sesji.
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do osób uczestniczących w sesji Rady.
4. Przewodniczący Rady, po uprzednim zwróceniu uwagi, może nakazać opuszczenie sali obrad Rady osobom będącym publicznością, które swoim zachowaniem zakłócają porządek obrad lub naruszają powagę sesji.

§ 24

1. Przewodniczący Rady Powiatu udziela głosu w kolejności zgłoszeń.
2. Przewodniczący Rady Powiatu udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków o charakterze formalnym, w szczególności dotyczących:
1/ sprawdzenia quorum,
2/ zmiany lub uzupełnienia porządku obrad,
3/ ograniczenia czasu wystąpień mówców,
4/ zakończenia wystąpień,
5/ zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
6/ zarządzenie przerwy,
7/ odesłania projektu uchwały do komisji,
8/ przeliczenia głosów,
9/ przestrzegania regulaminu obrad.
W dyskusji o w/w sprawach formalnych  dopuszcza się maksimum 2 głosy „za” i 2 głosy „przeciw”.

§ 25

1. Przewodniczący Rady zamyka dyskusję po wyczerpaniu listy mówców. W razie potrzeby, Przewodniczący może zarządzić przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji lub Zarządowi Powiatu, zajęcia stanowiska wobec zgłoszonych wniosków albo przygotowania poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwały lub innym dokumencie.
2. Po zamknięciu dyskusji Przewodnicząc Rady rozpoczyna procedurę głosowania. Przed zarządzeniem głosowania można zabrać głos tylko w celu zgłoszenia i uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

§ 26

1. Z inicjatywą podjęcia określonej uchwały mogą wystąpić:
1/ co najmniej 3 radnych,
2/ Przewodniczący Rady,
3/ Klub Radnych,
4/ Komisja Rady,
5/ Zarząd Powiatu,
6/ Starosta.
2. Projekty uchwał powinny być zaopiniowane przez właściwe komisje Rady.
3. Projekty uchwał zgłaszane przez podmioty wymienione w ust. 1 pkt 1 – 4 wymagają zaopiniowania przez Zarząd Powiatu.
4. Przewodniczący Rady przekazuje projekty uchwał zgłoszone przez podmioty określone   w ust. 1 pkt 1 – 4 właściwym Komisjom i Zarządowi Powiatu.
5. Projekty uchwał należy zgłaszać wyłącznie na piśmie Przewodniczącemu Rady.
6. Starosta zapewnia obsługę administracyjno-prawną inicjatywom uchwałodawczym wymienionym w ust. 1 pkt 1-4.


§ 27

1. Projekt uchwały powinien zawierać:
1/ tytuł uchwały,
2/ podstawę prawną,
3/ przepisy regulujące sprawy będące przedmiotem uchwały,
4/ wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,
5/ określenie terminu wejścia w życie.
2. Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie zawierające w szczególności: wskazanie potrzeby podjęcia uchwały, oczekiwane skutki społeczne oraz skutki finansowe uchwały  i źródła ich pokrycia.


§ 28

1. Uchwały Rady Powiatu podpisuje Przewodniczący Rady.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Powiatu, uchwały podpisuje Wiceprzewodniczący Rady prowadzący sesję.

§ 29

1. Podjętym uchwałom nadaje się kolejne numery, podając cyframi rzymskimi numer sesji, cyframi arabskimi numer uchwały oraz rok pojęcia uchwały. Uchwałę opatruje się datą posiedzenia, na którym została przyjęta.
2. Uchwały ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady Powiatu. Rejestr uchwał prowadzi Starosta.
3. Starosta zobowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał Rady w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Uchwała organu Powiatu w sprawie wydania przepisów porządkowych podlega przekazaniu niezwłocznie.
4. Starosta przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej na zasadach określonych w ust. 3:
1/ uchwałę budżetową,
2/ uchwałę w sprawie absolutorium dla Zarządu,
3/ inne uchwały objęte zakresem działania izby.


§ 30

1. Powiatowe przepisy porządkowe ogłasza się przez ich publikację w środkach masowego przekazu oraz w drodze obwieszczeń lub w sposób określony w § 18 ust. 2. Przepisy te wchodzą w życie z dniem takiego ogłoszenia.
2. Powiatowe przepisy porządkowe podlegają także ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.


§ 31

Starostwo powiatowe gromadzi i udostępnia w swojej siedzibie zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez Powiat.


§ 32

1. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki.
2. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący Rady. Obliczanie głosów może powierzyć Wiceprzewodniczącemu  Rady Powiatu.
3. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący Rady Powiatu.
4. Wyniki głosowania jawnego odnotowuje się w protokole sesji.


§ 33

1. W głosowaniu tajnym radni głosują na kartach opatrzonych pieczęcią Rady.
2. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana przez Radę Powiatu spośród radnych. Komisja skrutacyjna wybiera przewodniczącego komisji.
3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
4. Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania tajnego niezwłocznie po ich ustaleniu.
5. Z głosowania tajnego komisja skrutacyjna sporządza protokół, który stanowi załącznik do protokołu sesji.

§ 34

1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, iż przyjęty zostanie wniosek, który uzyskał największą ilość głosów. Głosów nieważnych lub wstrzymujących się, nie dolicza się do żadnej z grup głosujących.
2. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, iż wniosek lub kandydatura przechodzą tylko wtedy, gdy otrzymują ilość ważnych głosów stanowiących pierwszą liczbę naturalną przewyższającą połowę ważnie oddanych głosów.

§ 35

1. Z przebiegu sesji Rady Powiatu sporządza się protokół.
2. Protokół z sesji Rady powinien w szczególności zawierać:
1/ określenie numeru, daty i miejsca odbywania sesji, godziny jej rozpoczęcia i zakończenia, imiona i nazwiska Przewodniczącego Rady i osoby sporządzającej protokół,
2/ stwierdzenie prawomocności obrad,
3/ odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,
4/ uchwalony porządek obrad,
5/ przebieg obrad, a w szczególności: treść lub streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych i uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień,
6/ przebieg głosowania i jego wyniki,
7/ podpis Przewodniczącego Rady i osoby sporządzającej protokół.
3. Do protokołu dołącza się: listę obecności radnych, listę zaproszonych gości, teksty uchwał przyjętych przez Radę, protokoły głosowań tajnych, zgłoszone na piśmie wnioski nie wygłoszone przez radnych, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.
4. Protokół z sesji Rady Powiatu wykłada się do publicznego wglądu na 7 dni przed terminem kolejnej sesji.
5. Protokół z poprzedniej sesji  Rady Powiatu jest przyjmowany na następnej sesji. Radni mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokołu na sesji, na której protokół ma być przyjęty. O przyjęciu poprawek decyduje Rada.

§ 36

Obsługę Rady Powiatu i jej komisji zapewnia wyodrębniona komórka organizacyjna wchodząca w skład Starostwa Powiatowego.

§ 37

1. Rada Powiatu kontroluje działalność Zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych.
W tym celu powołuje komisję rewizyjną.
2. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady oraz radnych będących członkami Zarządu.
3. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu Powiatu i występuje z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową.
4. Komisja Rewizyjna wykonuje również inne zadania w zakresie kontroli zlecane przez Radę Powiatu.

§ 38

1. Pracą komisji rewizyjnej kieruje jej przewodniczący.
2. Rada Powiatu wybiera przewodniczącego oraz członków komisji rewizyjnej w liczbie 4, w tym zastępcę  przewodniczącego i sekretarza komisji.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez Radę Powiatu.
4. Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Powiatu projekt planu, o którym mowa w ust.  3, do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.
5. Za zgodą Rady Powiatu, Komisja Rewizyjna może przeprowadzić kontrolę w zakresie i terminie nie przewidzianych w rocznym planie kontroli.


§ 39

1. Komisja Rewizyjna rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego komisji.
2. Sekretarz komisji sporządza z jej posiedzenia protokół, który podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu komisji.
3. Komisja Rewizyjna może zapraszać na swoje posiedzenia kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz inne osoby.
4. Komisja Rewizyjna, za zgodą Rady Powiatu, może powoływać rzeczoznawców, ekspertów i biegłych.


§ 40

1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Zarządu Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych biorąc pod uwagę kryteria zgodności z uchwałami Rady, zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
2. W celu przeprowadzenia czynności kontrolnych, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza zespół kontrolny składający się z 2 do 3 członków Komisji. Przewodniczący Komisji udziela członkom zespołu pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli określając w nim zakres kontroli.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, co najmniej na 3 dni przed przeprowadzeniem kontroli, zawiadamia na piśmie odpowiednio: Starostę lub kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej o zakresie i terminie kontroli.
4. Członkowie zespołu kontrolnego, przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, są obowiązani okazać kierownikowi kontrolowanej jednostki upoważnienie, o którym mowa w ust. 2.


§ 41

1. Członek Komisji Rewizyjnej podlega wyłączeniu z udziału w kontroli, jeżeli przedmiot kontroli może dotyczyć praw i obowiązków jego albo jego małżonka, krewnych lub powinowatych.
2. Członek Komisji może być również wyłączony z udziału w kontroli, jeżeli zachodzą okoliczności mogące wywołać wątpliwość co do jego bezstronności.
3. O wyłączeniu członka Komisji z udziału w kontroli rozstrzyga Komisja Rewizyjna.

§ 42

1. Kierownicy kontrolowanych jednostek organizacyjnych są obowiązani do zapewnienia warunków przeprowadzenia kontroli, w szczególności udostępnienia potrzebnych dokumentów oraz udzielenia informacji i wyjaśnień.
2. Zespół kontrolny wykonuje czynności kontrolne w dniach i godzinach pracy kontrolowanej jednostki.
3. Wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać porządku pracy obowiązującego w kontrolowanej jednostce.

§ 43

1. Zespół kontrolny, w terminie 7 dni od zakończenia kontroli, sporządza protokół kontroli, który podpisują członkowie zespołu oraz kierownik kontrolowanej jednostki, który może w terminie 3 dni wnieść zastrzeżenia do protokołu. Zespół niezwłocznie przedstawia podpisany protokół Komisji Rewizyjnej.
2. Komisja Rewizyjna, na podstawie protokołu kontroli, sporządza i kieruje do kierownika kontrolowanej jednostki oraz do Zarządu Powiatu, w terminie 14 dni wystąpienie pokontrolne zawierające wnioski i zalecenia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości   w określonym terminie.
3. Kierownik kontrolowanej jednostki, do której zostało skierowane wystąpienie pokontrolne, jest obowiązany zawiadomić Komisję Rewizyjną o sposobie realizacji wniosków i zaleceń w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem ust. 4
4. Kierownik kontrolowanej jednostki, w terminie 7 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, może odwołać się do Rady Powiatu. Rozstrzygnięcie Rady Powiatu jest ostateczne.
5. Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Powiatu sprawozdanie z wyników kontroli zleconych przez Radę, wyników kontroli wykonania budżetu Powiatu oraz z realizacji rocznego planu kontroli.
6. Sprawozdania z wyników kontroli zleconych przez Radę przedstawia się niezwłocznie po zakończeniu kontroli, a z realizacji rocznego planu kontroli okresowo raz na 6 miesięcy.

§ 44

Członkowie Komisji Rewizyjnej są obowiązani przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarnych oraz dotyczących ochrony tajemnicy państwowej i służbowej, obowiązujących w kontrolowanej jednostce.

§ 45

1. Rada Powiatu, w drodze uchwały powołuje ze swojego grona, stałe i doraźne Komisje do określonych zadań, określając przedmiot ich działania oraz skład osobowy. Szczegółowy wykaz Komisji Rady zawiera załącznik nr 1 do Statutu.
2. Komisje podlegają Radzie Powiatu w całym zakresie swej działalności, przedkładają jej swoje plany pracy i sprawozdania z działalności.
3. Pracą Komisji kieruje Przewodniczący powoływany i odwoływany przez członków Komisji. Komisja może również powołać Sekretarza Komisji.
4. Radny może być członkiem nie więcej niż 2 Komisji stałych, a  Przewodniczącym – tylko jednej.
5. Propozycje składu osobowego Komisji oraz zmian w tym składzie przedstawia Przewodniczący Rady na wniosek zainteresowanych radnych, Klubów radnych lub Komisji.
§ 46

1. Do zadań Komisji stałych należy:
1/ przygotowanie, w przypadku określonym w § 26 ust. 1 pkt 4 i opiniowanie projektów 
    uchwał Rady Powiatu,
2/ występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
3/ sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał Rady,
4/ opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych Komisji przez Radę i Zarząd; o podjętych uchwaleniach w sprawach zgłoszonych przez Zarząd, Komisja informuje również Przewodniczącego Rady,
5/ analizowanie skarg i wniosków mieszkańców Powiatu, dotyczących działalności Rady i Zarządu.
2. Komisja stała działa zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radę. Rada może dokonywać zmian w zatwierdzonym planie.
3. Komisja jest obowiązana przedstawić Radzie sprawozdanie ze swej działalności co najmniej raz w roku przed jego zakończeniem oraz w każdym czasie – na żądanie Rady.


§ 47

1. Komisja obraduje w obecności co najmniej połowy swojego składu.
2. W posiedzeniach Komisji, oprócz jej członków, mogą także uczestniczyć: Przewodniczący Rady, radni nie będący członkami Komisji oraz członkowie Zarządu Powiatu.
3. Przewodniczący Komisji może zaprosić na jej posiedzenie inne osoby, których obecność jest uzasadniona ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.


§ 48

1. Przewodniczący Komisji kieruje jej pracami, a w szczególności:
1/ ustala terminy i porządek posiedzeń,
2/ zapewnia przygotowanie i dostarczenie członkom Komisji niezbędnych materiałów,
3/ zwołuje posiedzenia Komisji,
4/ kieruje obradami Komisji.
2. Przewodniczący Komisji jest obowiązany zwołać posiedzenie Komisji na wniosek co najmniej 1/3 członków Komisji lub Przewodniczącego Rady.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji, jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący.


§ 49

1. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu, w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
2. Wnioski odrzucone przez Komisję umieszcza się, na żądanie wnioskodawcy, w sprawozdaniu Komisji jako wnioski mniejszości, w szczególności w sprawach dotyczących projektów uchwał Rady.
3. Sprawozdania Komisji przedstawia na sesji Rady Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez Komisję radny sprawozdawca.

§ 50

1. Zakres działania, kompetencje oraz skład osobowy Komisji doraźnej określa Rada Powiatu w uchwale o powołaniu Komisji.
2. Do Komisji doraźnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Komisji stałej, z uwzględnieniem ust. 1.


§ 51

1. Radni mogą tworzyć Kluby radnych.
2. Klub może utworzyć co najmniej 3 radnych.
3. Przynależność radnych do klubu jest dobrowolna.


§ 52

1. Utworzenie Klubu radnych należy zgłosić Przewodniczącemu Rady Powiatu w ciągu  30 dni od daty zebrania założycielskiego.
2. Zgłoszenie utworzenia Klubu radnych powinno zawierać:
1/ imię i nazwisko Przewodniczącego Klubu,
2/ listę członków Klubu, z określeniem funkcji wykonywanych w Klubie,
3/ nazwę Klubu – jeżeli Klub ją posiada.
3. Działalność Klubów radnych nie może być finansowana z budżetu Powiatu.
4. Kluby radnych działają zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami. Regulamin Klubu nie może być sprzeczny ze Statutem Powiatu.
5. Przewodniczący Klubów Radnych są obowiązani przedłożyć Przewodniczącemu Rady regulaminy Klubów w terminie 14 dni od ich uchwalenia.
6. Przedstawiciele Klubów mogą przedstawiać stanowiska Klubów we wszystkich sprawach będących przedmiotem obrad Rady.
7. Czas wystąpień klubowych określa Przewodniczący Rady.

 

Zarząd Powiatu


§ 53


1. Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym Powiatu.
2. W skład Zarządu Powiatu wchodzą: Starosta jako jego Przewodniczący, Wicestarosta i pozostali członkowie w liczbie 4 osób.
3. Członkowie Zarządu Powiatu mogą być wybrani również spoza składu Rady.


§ 54

1. Ze Starostą i Wicestarostą nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru.
2. Przepis ust. 1 może dotyczyć również radnych wybranych do Zarządu po akceptacji rady.
3. Z członkami Zarządu wybranymi spoza Rady nawiązuje się stosunek pracy.
§ 55

1. Zarząd Powiatu wykonuje uchwały Rady Powiatu i zadania Powiatu określone przepisami prawa.
2. Do zadań Zarządu Powiatu należy w szczególności:
1/ przygotowywania projektów uchwał Rady,
2/ wykonywanie uchwał Rady,
3/ gospodarowanie mieniem Powiatu,
4/ wykonywanie budżetu Powiatu,
5/ zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, z zastrzeżeniem § 67 ust. 5.
3. W realizacji zadań Zarząd Powiatu podlega wyłącznie Radzie Powiatu.
4. Zarząd wykonuje zadania Powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych Powiatu, które wspólnie tworzą powiatową administrację zespoloną.


§ 56


1. Starosta organizuje pracę Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami Powiatu oraz reprezentuje Powiat na zewnątrz.
2. W sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne, Starosta podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości Zarządu Powiatu. Nie dotyczy to wydawania przepisów porządkowych.
3. Czynności, o których mowa w ust. 2, wymagają przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu Powiatu.
4. Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Radę Powiatu na wniosek Zarządu Powiatu.
5. Starosta jest kierownikiem Starostwa Powiatowego, zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.
6. Starosta wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości Powiatu, chyba, że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez Zarząd Powiatu.
7. Starosta może upoważnić na piśmie Wicestarostę, poszczególnych członków Zarządu Powiatu, pracowników Starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, do wydawania w jego imieniu decyzji, o których mowa w ust. 6.


§ 57


Do zadań Starosty w zakresie organizowania pracy Zarządu Powiatu należy w szczególności:
1/ przygotowanie projektu porządku  obrad Zarządu,
2/ określania czasu i miejsca posiedzenia Zarządu,
3/ przygotowywanie materiałów do projektowanego porządku obrad,
4/ zapewnienia obsługi posiedzenia Zarządu.


§ 58

1. Członkowie Zarządu są obowiązani  brać czynny udział w jego pracach.
2. Zarząd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb.
3. Starosta jest obowiązany zwołać posiedzenie Zarządu na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu, w terminie do 7 dni od złożenia wniosku.

§ 59

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje oraz przewodniczy im Starosta, a w czasie jego  nieobecności - Wicestarosta.
2. W posiedzeniach Zarządu uczestniczą członkowie Zarządu – z głosem stanowiącym, a Sekretarz i Skarbnik Powiatu – z głosem doradczym.
3. Do udziału w posiedzeniach Zarządu Starosta może zobowiązać pracowników Starostwa Powiatowego, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych Powiatu, właściwych ze względu na przedmiot obrad.
4. Do udziału w posiedzeniach Zarządu mogą zostać zaproszone inne osoby, w szczególności radni.

§ 60

1. Zarząd rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji wynikające z ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw i w granicach upoważnień ustawowych.
2. Oprócz uchwał zawierających rozstrzygnięcia, Zarząd może podejmować inne uchwały,  w szczególności zawierające opinie i stanowiska Zarządu.
3. Uchwały Zarządu podpisują wszyscy członkowie Zarządu uczestniczący w posiedzeniu.
4. Uchwały Zarządu będące decyzjami w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje Starosta. W decyzjach wymienia się imiona i nazwiska członków Zarządu, którzy brali udział w podjęciu decyzji.
5. Do podejmowania uchwał przez Zarząd stosuje się odpowiednio § 11 ust. 1.

§ 61

1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje członkom Zarządu oraz Sekretarzowi i Skarbnikowi Powiatu.
2. Zarząd rozstrzyga o sposobie wykonania uchwał Rady Powiatu, chyba, że Rada określi zasady wykonywania swojej uchwały.

§ 62

1. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół.
2. W protokole podaje się imiona i nazwiska członków Zarządu uczestniczących w posiedzeniu, a w przypadku, gdy w posiedzeniu Zarządu uczestniczyły również inne osoby, w protokole podaje się ich imiona i nazwiska oraz wskazuje w jakim charakterze te osoby  uczestniczyły w posiedzeniu.
3. Protokół z posiedzenia Zarządu powinien dokładnie odzwierciedlać przebieg posiedzenia, a zwłaszcza przebieg dyskusji nad rozstrzygnięciami podejmowanymi przez Zarząd.
4. Protokół z posiedzenia Zarządu podpisują wszyscy członkowie Zarządu uczestniczący w posiedzeniu.
5. Członkowie Zarządu oraz inni uczestniczy posiedzenia mogą zgłosić do protokołu wniosek o jego sprostowanie lub uzupełnienie.
6. Zarząd przyjmuje protokół z posiedzenia, na posiedzeniu następnym. W razie zgłoszenia wniosków, o których mowa w ust. 5, o ich uwzględnieniu rozstrzyga Zarząd.
7. Zarząd udostępnia protokoły ze swoich posiedzeń, do publicznego wglądu, o ile nie narusza to przepisów o ochronie tajemnicy państwowej lub służbowej albo ochronie danych osobowych.
8. Organy kontrolujące działalność Zarządu mają prawo wglądu do protokołów posiedzeń i uchwał Zarządu.


§ 63

Starosta składa Radzie Powiatu na każdej sesji sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie od poprzedniej sesji.


§ 64

1. Skarbnik Powiatu jest głównym księgowym budżetu Powiatu.
2. Zadania Skarbnika Powiatu jako głównego księgowego budżetu Powiatu, określają odrębne przepisy.
3. Skarbnik Powiatu kontrasygnuje dokumenty dotyczące czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań majątkowych.
4. Do kontrasygnaty czynności, o których mowa w ust. 3, Skarbnik może upoważnić inną osobę.
5. Skarbnik Powiatu, który odmówił kontrasygnaty, ma jednak obowiązek jej dokonania na pisemne polecenie Starosty, przy równoczesnym powiadomieniu o tym Rady Powiatu i regionalnej izby obrachunkowej.


§ 65

1. Sekretarz Powiatu, w imieniu Starosty, sprawuje nadzór nad wykonywaniem bieżących zadań przez komórki organizacyjne Starostwa, w szczególności nad terminowym i prawidłowym załatwianiem spraw, przestrzeganiem regulaminu organizacyjnego Starostwa i instrukcji kancelaryjnej.
2. Ponadto Sekretarz Powiatu zapewnia merytoryczną i techniczno-organizacyjną obsługę posiedzeń organów kolegialnych Powiatu oraz wykonuje inne zadania w ramach upoważnień udzielonych przez Zarząd Powiatu i Starostę.


§ 66

Sekretarz i Skarbnik Powiatu uczestniczą w pracach Zarządu Powiatu oraz mogą uczestniczyć w obradach Rady Powiatu i jej komisji z głosem doradczym.

 

 

Rozdział 3

Jednostki organizacyjne Powiatu,
powiatowe służby, inspekcje i straże


§ 67

1. Jednostki organizacyjne Powiatu tworzy się w celu wykonywania zadań Powiatu.
2. Do jednostek, o których mowa w ust. 1 należą w szczególności:
1/ powiatowe centrum pomocy rodzinie,
2/ domy pomocy społecznej,
3/ zakłady opieki zdrowotnej,
4/ szkoły ponadpodstawowe i placówki oświatowe,
5/ instytucje kultury, kultury fizycznej i turystyki,
6/ powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz gospodarki
   nieruchomościami,
7/ zarząd powiatowy dróg.
3. Jednostki organizacyjne Powiatu tworzy, przekształca i likwiduje oraz wyposaża w majątek Rada Powiatu.
4. Organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych Powiatu określają regulaminy organizacyjne  uchwalone przez Zarząd Powiatu, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Szczególne warunki lub zasady powoływania, odwoływania oraz tryb zatrudniania i zwalniania kierowników i pracowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych Powiatu określają odrębne przepisy.
6. Zarząd Powiatu prowadzi i aktualizuje wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu. Wykaz udostępnia się do publicznego wglądu w Starostwie Powiatowym.


§ 68

1. Powiatowe służby, inspekcje i straże tworzą:
1/ Komenda Powiatowa Policji w Oleśnie,
2/ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie,
3/ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oleśnie,
4/ Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Oleśnie,
5/ Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oleśnie.
2. Starosta, sprawując zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży:
1/ powołuje i odwołuje ich kierowników, z wyjątkiem kierowników jednostek wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2,
2/ zatwierdza programy ich działania,
3/ uzgadnia wspólne działanie tych jednostek na obszarze Powiatu,
4/ w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi działaniami tych jednostek,
5/ zleca  w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie kontroli.
3. Uprawnienia Starosty i Rady Powiatu wobec powiatowych służb, inspekcji i straży określają przepisy ustawowe.

  

Rozdział 4

Gospodarka finansowa Powiatu

§ 69

1. Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu Powiatu.
2. Budżet Powiatu jest planem finansowym obejmującym dochody i wydatki Powiatu.
3. Budżet Powiatu jest uchwalany przez Radę Powiatu na rok kalendarzowy zwany dalej „rokiem budżetowym”.
 
§ 70

1. Opracowanie i przedstawienie do uchwalenia projektu budżetu Powiatu, a także inicjatywa w sprawie zmian tego budżetu, należą do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu.
2. Zarząd Powiatu przygotowuje i przedstawia Radzie Powiatu, nie później niż do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, projekt budżetu, uwzględniając zasady prawa budżetowego oraz ustalenia Rady Powiatu, o których mowa w § 71 Statutu.
3. Bez zgody Zarządu Powiatu, Rada Powiatu nie może wprowadzić w projekcie budżetu Powiatu zmian powodujących zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenia planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.

§ 71
 
Rada Powiatu określa uchwałą tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, ustalając w szczególności:
1/ obowiązki jednostek organizacyjnych Powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży, w toku prac nad projektem budżetu Powiatu,
2/ wymaganą przez Radę Powiatu szczegółowość projektu, z zastrzeżeniem, że szczegółowość ta nie może być mniejsza niż określona w odrębnych przepisach,
3/ wymagane materiały informacyjne, które Zarząd Powiatu powinien przedstawić Radzie  
    Powiatu wraz z projektem uchwały budżetowej,
4/ terminy obowiązujące w toku prac nad projektem budżetu Powiatu.

§ 72

1. Uchwała budżetowa Powiatu powinna być uchwalona przed rozpoczęciem roku budżetowego.
2. W przypadku nieuchwalenia budżetu w terminie wymienionym w ust. 1, do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Powiatu, nie później jednak niż do dnia 31 maja roku budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony Radzie Powiatu.
3. W przypadku nieuchwalenia budżetu  w terminie, o którym mowa w ust. 2, regionalna izba obrachunkowa ustala budżet  Powiatu najpóźniej do dnia 30 kwietnia roku budżetowego.
Do dnia ustalenia budżetu przez regionalną izbę obrachunkową podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu, o którym mowa w ust. 2.
4. W przypadku, gdy dochody i wydatki państwa określa ustawa o prowizorium budżetowym, Rada Powiatu może uchwalić prowizorium budżetowe Powiatu na okres objęty prowizorium budżetowym państwa.
5. Uchwałę budżetową Powiatu lub uchwałę, o której mowa w ust. 4, Starosta przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej w ciągu 7 dni od dnia jej przyjęcia.

§ 73

1. Za prawidłowe wykonanie budżetu Powiatu odpowiada Zarząd Powiatu.
2. Zarządowi Powiatu przysługuje wyłączne prawo:
1/ zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu,
2/ emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu,
3/ dokonywania wydatków budżetowych,
4/ zgłaszania propozycji zmian w budżecie Powiatu,
5/ dysponowania rezerwą budżetu Powiatu,
6/ blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.
3. Gospodarka środkami finansowymi znajdującymi się w dyspozycji Powiatu jest jawna.
Wymóg jawności jest spełniany w szczególności przez:
1/ jawność debaty budżetowej,
2/ opublikowanie uchwały budżetowej oraz sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu,
3/ przedstawienie pełnego wykazu kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu Powiatu,
4/ ujawnienie sprawozdania Zarządu z działań, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2.

 

Rozdział 5

Mienie Powiatu


§ 74

1. Mieniem Powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez Powiat lub inne powiatowe osoby prawne.
2. Powiatowymi osobami prawnymi, poza Powiatem, są inne samorządowe jednostki organizacyjne, którym ustawy przyznają taki status, a także te osoby prawne, które mogą być tworzone na podstawie ustaw wyłącznie przez Powiat.
3. Powiat jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia Powiatu nie należącego do innych powiatowych osób prawnych.

§ 75

1. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba upoważniona przez Zarząd w drodze uchwały.
2. Zarząd może upoważnić pracowników Starostwa, kierowników powiatowych służb inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych Powiatu, do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu.
3. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań majątkowych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Powiatu lub osoby przez niego upoważnionej.

§ 76

Powiat nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych powiatowych osób prawnych, chyba, że przepis ustawy stanowi inaczej.

§ 77

1. Zarząd mieniem Powiatu i jego ochrona powinny być wykonywane ze szczególną starannością.
2. Za właściwe gospodarowanie mieniem Powiatu odpowiedzialny jest Zarząd Powiatu, a także kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych Powiatu.

 


Rozdział 6

Przepisy końcowe


§ 78

Zmian Statutu dokonuje Rada Powiatu w trybie właściwym dla jego uchwalenia.


§ 79

Statut Powiatu podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa

 

 

      Załącznik nr 1
do Statutu Powiatu Oleskiego

 

 

 

Wykaz stałych Komisji Rady Powiatu

1. Komisja Rewizyjna.
2. Komisja Budżetu i Finansów.
3. Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej.
4. Komisja Porządku Publicznego.
5. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
6. Komisja Promocji i Rozwoju Gospodarczego.
7. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i rekreacji.

 

Załącznik
do Uchwały Nr V/25/03
Rady Powiatu w Oleśnie
z dnia 10 lutego 2003 r.

 

W Statucie Powiatu Oleskiego (Ziemskiego) stanowiącym załącznik do Uchwały Nr III/10/98 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 21 grudnia 1998 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Oleskiego (Ziemskiego) opublikowanym  w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 11, poz. 31 z dnia 8 marca 1999 roku wprowadza się następujące zmiany:


1. Użyte każdorazowo w Statucie sformułowanie „Powiatu Oleskiego (Ziemskiego)” otrzymuje brzmienie: „Powiatu Oleskiego”.

2.  § 4 otrzymuje brzmienie:

    „§ 4  1. Powiat posiada własny herb i flagę podlegające ochronie prawnej, a ustanowione przez Radę Powiatu w Oleśnie uchwałą nr XVIII/103/2000 z dnia 7 lipca 2000r. 
              
2. Wzór herbu Powiatu Oleskiego stanowi załącznik nr 1,a wzór flagi Powiatu Oleskiego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Statutu.”

3. W § 5 w ust. 2 słowa po drugim przecinku zastępuje się słowami:
„należy również zapewnienie wykonywania ustawowo określonych zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji
i straży”.

4. W § 6 w ust. 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje słowa:
”o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej”.

5. W § 9 w ust. 3 po słowach „poz. 602” dodaje się słowa: „z późniejszymi zmianami”.

6. W § 9 w ust. 4 liczbę „30” zastępuje się liczbą „19”.

7. W § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Odrzucenie w głosowaniu uchwały o udzieleniu absolutorium jest równoznaczne z postawieniem wniosku o odwołanie Zarządu”.

8. W § 12 w ust. 3 w zdaniu drugim skreśla się kropkę i dodaje słowa:
„wskazany przez Przewodniczącego Rady.”

9. W § 13 w ust. 3 dwukrotnie użytą liczbę „14” zastępuje się liczbą „7”.

10. W § 15 w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
  „2. O sesji zawiadamia się  radnych przez pocztę listem  zwykłym lub w inny skuteczny sposób, co najmniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad”.

11. W § 15 w ust. 3 przecinek po słowie „sesji” zastępuje się kropką i skreśla się pozostałą część zdania.

12. W § 16 w ust. 1 skreśla się słowo: „wszystkie”.

13. W § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. W sprawach innych niż wymienione w ust. 1 Rada Powiatu wyraża   opinie i zajmuje stanowisko”.

14. W § 18 w ust. 2 w zdaniu drugim liczbę „14” zastępuje się liczbą „15”. 

15. W § 20 w ust. 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się słowa:
„jeżeli dotyczy kompetencji Zarządu Powiatu, Starosty, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży lub 30 dni, jeżeli odpowiedź na interpelację wiąże się z koniecznością wystąpienia do innych podmiotów”.

16. W § 21 w ust. 2 liczbę „19” zastępuje się liczbą „20”.

17. W § 24 w ust. 2 po punkcie 9/ dodaje się punkt 10/ o brzmieniu:
„10/  zamknięcia liczby zgłoszeń kandydatów w wyborach”,
a kropkę w punkcie 9/ zastępuje się przecinkiem.

18. W § 26 w ust. 2 słowo: „powinny” zastępuje się słowem: „muszą”.

19. W § 29 w ust. 4 po słowie „przedkłada” dodaje się słowo:   „właściwej”.

20. W § 30 w ust. 2 słowa: „... wojewódzkim dzienniku urzędowym”
  zastępuje się słowami: „... Dzienniku Urzędowym Województwa   Opolskiego”.

21.  § 31 otrzymuje brzmienie:
„§ 31 Starostwo Powiatowe gromadzi w swojej siedzibie zbiór prawa miejscowego ustanowionych przez Powiat i udostępnia je na zasadach określonych w rozdziale 2a niniejszego Statutu”.

22. W § 40 w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„Komisja Rewizyjna współpracuje z właściwymi Komisjami Rady Powiatu w rozpatrywaniu skarg na działalność Zarządu Powiatu, Starosty, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu                      i kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży”. 

23. W § 45 w ust. 1 skreśla się zdanie drugie i dodaje się ust. 1a
w brzmieniu:
       „1a. Ustala się następujące stałe Komisje Rady Powiatu:
1)  Komisja Rewizyjna,
2)  Komisja Budżetu i Finansów,
3)  Komisja Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej,
4)  Komisja Porządku Publicznego,
5)  Komisja Promocji, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
6)  Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji”.

24. W § 45 w ust. 3 po słowach: „odwoływany” dopisuje się słowa: „za wyjątkiem Komisji Rewizyjnej”.

25. W § 46 w ust. 1 w punkcie 4/ słowo: „uchwaleniach” zastępuje się słowem : „ustaleniach”.

26. W § 46 skreśla się ust. 2.

27. W § 53 w ust. 2 liczbę „4” zastępuje się liczbą „3”.

28. W § 55 w ust. 4 skreśla się słowa: „kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży” oraz słowa: „które wspólnie tworzą powiatową administrację zespoloną”, a po słowie „Powiatu” przecinek zastępuje się kropką.

29. W § 60 w ust. 1 skreśla się słowo: „wszystkie”.

30. W § 60 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.  W sprawach innych niż wymienione w ust. 1, Zarząd Powiatu wyraża opinie i zajmuje stanowisko”.

31. W § 62 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Udostępnienie obywatelom protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu następuje według zasad określonych w rozdziale 2a niniejszego Statutu”.

32. W § 65 w ust. 2 słowo: „zapewnia” zastępuje się słowem: „koordynuje”.

33. W § 67 w ust. 2 w punkcie 4/ słowo: „ponadpodstawowe” zastępuje się słowem: „ponadgimnazjalne”.

34. W § 67 w ust. 2 punkt 6/ otrzymuje brzmienie:
 „6/  powiatowy urząd pracy”.

35. W § 67 w ust. 4 po słowach: „ Zarząd Powiatu”, dodaje się słowa: „chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej”.

36. W § 68 w ust. 1 skreśla się punkt 3/, a dotychczasowe oznaczenia  punktów 4/ i 5/ otrzymują oznaczenie „3/ i 4/”.

37.  W § 70 w ust. 2 słowa: „prawa budżetowego” zastępuje się słowami: „ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami)”.                               

38. W § 77 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Kontrolę gospodarki finansowej powiatu sprawuje Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu”.

39. § 79 otrzymuje brzmienie:
„Statut powiatu podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego”.

40. Skreśla się załącznik nr 2 do Statutu Powiatu Oleskiego „Wykaz  jednostek organizacyjnych Powiatu Oleskiego”.