Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WPIS DO EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

 


PODSTAWA PRAWNA


Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U.2019.713)

 


WYMAGANE DOKUMENTY


 1. wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych; DOCwniosek o wpis do ewidencji.doc
 2. załączniki do wniosku:
 1. protokół z zebrania założycielskiego wraz z podjętymi uchwałami;
 2. regulamin działalności;
 3. lista założycieli stowarzyszenia zwykłego zawierająca ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli;
 4. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu;
 5. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ.

 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA


Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa i Zdrowia, 46-300 Olesno, ul. Dworcowa 4

 


OSOBY/OSOBA ODPOWIEDZIALNA


Naczelnik Wydziału - Janusz Cecota

 


TELEFON INFORMACYJNY


34/350 59 72

 


EMAIL INFORMACYJNY


 


GODZINY PRACY


poniedziałek, środa, czwartek: 7.30 - 15.30, wtorek: 7.30 - 16.00, piątek: 7.30 - 15.00

 


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Organ nadzoru w terminie 7 dni od złożenia wniosku dokonuje wpisu stowarzyszenia do ewidencji lub wzywa do uzupełnienia braków we wniosku lub informuje o złożeniu wniosku do Sądu o zakazanie założenia stowarzyszenia. 

 


WYNIK SPRAWY


Organ nadzorujący informuje niezwłocznie o dokonaniu wpisu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis.

Pismo informujące zostaje przesłane pocztą. Istnieje również możliwość odbioru osobistego.

 


OPŁATY SKARBOWE


Brak

 


TRYB ODWOŁAWCZY


W przypadku niedokonania wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek o zakazanie założenia stowarzyszenia - przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.

Na postanowienie sądu o zakazaniu założenia stowarzyszenia przysługuje środek zaskarżenia w trybie cywilnoprawnym.

 


UWAGI/DODATKOWE INFORMACJE


Ze względu na krótki termin rozpatrzenia wniosku wskazane jest przed złożeniem wniosku skonsultowanie przygotowanych dokumentów. Dane kontaktowe:

tel. 34/350 59 71

email:

Wersja XML