Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH


PODSTAWA PRAWNA


 1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U.2019.713)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2019.1000 z późniejszymi zmianami)

 


WYMAGANE DOKUMENTY


 1. wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych;
 2. dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za wydanie 1 egzemplarza zaświadczenia.

 


KOGO DOTYCZY


Każdy zainteresowany

 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA


Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa i Zdrowia, 46-300 Olesno, ul. Dworcowa 4

 


OSOBY/OSOBA ODPOWIEDZIALNE/A


Naczelnik Wydziału - Janusz Cecota

 


TELEFON INFORMACYJNY

34/350 59 72

 


MAIL INFORMACYJNY

 


GODZINY PRACY


poniedziałek, środa, czwartek: 7.30 - 15.30, wtorek: 7.30 - 16.00, piątek: 7.30 - 15.00

 


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zaświadczenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych wydaje się w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.

 


WYNIK SPRAWY


Zaświadczenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych może być wysłane za pośrednictwem poczty (list polecony) lub odebrane osobiście .

 


OPŁATY SKARBOWE


Opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Oleśnie, ul. Pieloka 21 (na parterze budynku) lub przelewem na konto Gminy Olesno:

 


TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje

 


UWAGI/DODATKOWE INFORMACJE


Każdy ma prawo otrzymania zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych, która jest jawna i udostępniana na stronie BIP Powiatu Oleskiego: 

http://bip.powiatoleski.pl/2137/ewidencja-stowarzyszen-zwyklych-powiat-oleski.html

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji składa się do Starosty Oleskiego wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej.

 

 

Wersja XML