Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2021 roku punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku

ZARZĄD POWIATU W OLEŚNIE

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2021 roku punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

 1. Cel konkursu

Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, która będzie prowadziła w Powiecie Oleskim punkt świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 1. Rodzaj zadania
 1. Powierzenie prowadzenia punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, usytuowanego w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu, Pl. Wolności 24, 46-380 Dobrodzień wg. harmonogramu:
 1. Zlecający zastrzega sobie możliwości zmiany lokalizacji oraz harmonogramu otwarcia punktu.
 1. Podmioty uprawnione do złożenia oferty

O powierzenie prowadzenia punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, może ubiegać się organizacja pozarządowa w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 11d ustawy.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadań

Na realizację zadania przeznacza się kwotę:

 1. na wynagrodzenie z tytułu umowy na prowadzenie punktu nieodpłatnego świadczenia poradnictwa obywatelskiego:

60 060,00 zł (słownie sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100 groszy)

 1. na zadania z zakresu edukacji prawnej powierzone organizacji pozarządowej w trybie art. 11 ust. 7 zdanie drugie, ustawy:

2 970,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych 00/100 groszy).

 1. Zasady przyznania dotacji

Zasady przyznania dotacji na realizację powyższych zadań określają przepisy:

 1. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057);
 2. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.);
 3. ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294 z późn. zm.)
 1. Termin i warunki realizacji zadania
 1. Realizacja zadania publicznego powinna nastąpić w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31.12.2021 r.
 2. Szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa na wykonanie zadania publicznego.
 3. W ramach umowy, organizacji pozarządowej powierza się jednocześnie zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok na każdy punkt, w szczególności w formach o których mowa w art. 3b ust. 2 ustawy.
 4. W umowie Starosta Oleski określi preferowane formy realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.
 5. W przypadku zmiany ustawy, zastrzega się możliwość zmiany umowy zawartej z organizacją pozarządową na prowadzenie punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, celem dostosowania do wymogów ustawowych.
 6. Zleceniobiorca zobowiązany jest m.in. do:
 1. prowadzenia punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez 5 dni w tygodniu, co najmniej 4 godziny dziennie, zgodnie z harmonogramem określonym w punkcie II.1 niniejszego ogłoszenia;
 2. w przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona porada, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie. Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na żądanie Starosty Oleskiego;
 3. osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość;
 4. świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się na zasadach określonych w art. 3, 4a, 5, 7 i 8 ustawy;
 5. złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania;
 6. wykonania zadania swoimi siłami, bez korzystania z usług podwykonawców.
 1. Terminy i sposób składania ofert
 1. Oferty należy złożyć do dnia 3 listopada 2020 roku, do godz. 15.00
 2. Wypełnione oferty wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie elektronicznie w generatorze systemu Witkac, https://witkac.pl/strona
 3. Po wypełnieniu i wysłaniu oferty w systemie Witkac, należy pobrać „Potwierdzenie w PDF”.
 4. Wygenerowane potwierdzenie należy:

podpisać podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym przez osoby uprawnione do podpisania oferty (zgodnie z KRS) i przesłać za pomocą ePUAP (/PowiatOleski/SkrytkaESP)

lub

wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, osobiście lub za pośrednictwem poczty.

 1. Potwierdzenia złożenia ofert należy złożyć do dnia 4 listopada 2020 roku godz. 15:00
 2. W przypadku przesłania potwierdzenia pocztą, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Oleśnie.
 3. Posiadanie konta w systemie Witkac oraz składanie ofert w konkursach nie wiąże się z żadnymi kosztami dla oferentów.
 4. Założenie lub posiadanie konta użytkownika jest równoznaczne z akceptacją warunków aktualnego „Regulaminu serwisu Witkac.pl” udostępnionego na stronie https://witkac.pl/static/regulamin.html.
 5. Wszystkie niezbędne dla oferentów instrukcje znajdują się w zakładce „Pomoc”, w systemie Witkac
 6. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
 7. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
 1. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
 2. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Administratorem danych osobowych, zawartych w przesłanych ofertach, jest Starosta Oleski. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2020 roku przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.
 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
 2. Oferta, która nie będzie spełniała formalno – prawnych warunków oraz złożona po terminie pozostaje bez rozpatrzenia.
 3. Oferty spełniające wymogi formalne opiniuje komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Oleśnie. Z posiedzenia komisji konkursowej sporządzany jest protokół zawierający:
 1. Skład komisji konkursowej oraz zasady jej pracy określają uchwały Zarządu Powiatu w Oleśnie.
 2. Ocena merytoryczna ofert zostanie dokonana z uwzględnieniem następujących kryteriów:
 1. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w Oleśnie.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej Powiatu Oleskiego – www.powiatoleski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oleśnie.
 1. Zrealizowane przez Powiat Oleski w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju

Rok

Nazwa

Zadanie

Wysokość przyznanych środków publicznych

2020

Fundacja Togatus Pro Bono

Prowadzenie w 2020 roku punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizację pozarządową

63 030,00

Załączniki:

PDFUchwała ogłoszenie otwartego konkursu ofert.pdf
DOCXZałącznik do ogłoszenia-Wykaz osób.docx
PDFZałącznik nr 2 - konkurs ofert NPO.pdf

Strona konkursu w systemie Witkac:

https://witkac.pl/#/contest/view?id=13789

Ogłoszenie wyników konkursu

PDFOgłoszenie_wyników_konkursu.pdf

Wersja XML