Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KONTROLA

Do podstawowych zadań Biura Kontroli, Analiz i Audytu Wewnętrznego w zakresie kontroli i analiz należy:

 1. przeprowadzanie i dokumentowanie procesu identyfikacji, analizy, zarządzania i monitorowania ryzyka w Powiecie i Starostwie;
 2. dokonywanie kontroli przestrzegania realizacji zasad kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Powiatu, powiatowych służbach, inspekcjach i strażach;
 3. przedstawianie Zarządowi do dnia 31 marca każdego roku sprawozdania z realizacji kontroli zarządczej za rok poprzedni;
 4. opracowywanie i realizacja rocznego planu kontroli prowadzonych przez Biuro w jednostkach, o których mowa w pkt 2 oraz w innych podmiotach, które na podstawie odrębnych przepisów prawa podlegają kontroli przedstawicieli organów Powiatu i Starostwa;
 5. nadzorowanie realizacji wniosków i rekomendacji audytora po wykonaniu zadania oraz planu audytu.
 6. inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami biura.

 

DOCXPlan kontroli Instytucjonalnej na rok 2020.docx
 

Wersja XML