Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Data ogłoszenia:
10-03-2022
Termin składania dok.:
01-04-2022
Jednostka:
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oleśnie

Ogłoszenie o konkursie


Zarząd Powiatu w Oleśnie ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej POradni Psychologiczno-Pedagogicznej., ul. Dębowa 3.

 

1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia następujące wymagania:

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

3. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Starosta Oleski, mający siedzibę w Starostwie Powiatowym w Oleśnie (dalej: Starostwo), przy ul. Jana Pieloka 21, 46-300 Olesno.
Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Starostę Oleskiego inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: Starostwo Powiatowe w Oleśnie, ul. Jana Pieloka 21, 46-300 Olesno, e-mail: iod@powiatoleski.pl, tel. 34 3597833.
Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie firma netkoncept.com sp. j. z siedzibą w Opolu, ul. Partyzancka 5a, 45-801 Opole, w związku z korzystaniem przez Starostwo z systemu elektronicznego obiegu dokumentów (SOD365).
Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym postępowaniu konkursowym będą przechowywane do jego zakończenia.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:

Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu konkursowym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

4. Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Oleśnie, ul. Pieloka 21 w terminie do 01.04.2022 r. do godz. 12:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej., ul. Dębowa 3”; z podanym adresem zwrotnym oraz numerem telefonu

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez: Zarząd Powiatu w Oleśnie w dniu 12.04.2022 r. o godz. 14:00 w Sali 117 Urzędu Miejskiego w Oleśnie, ul. Pieloka 21.

PDFOgłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.pdf

Wersja XML