Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów


 

WYMAGANE DOKUMENTYOPŁATY


Opłatę należy dokonać w kasie lub na konto Urzędu Miejskiego 46-300 Olesno, ING Bank Śląski S.A. Katowice O/Olesno nr 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Opłata skarbowa za wpis do rejestru przedsiębiorców

prowadzących stacje kontroli pojazdów

         412 zł   

 


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY


Krajowy transport drogowy rzeczy, osób- Wydawanie Licencji, Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych, Ośrodki Szkolenia Kierowców, Instruktorzy, Stacje kontroli pojazdów, Diagności, (pokój nr 18)

Osoba odpowiedzialna: Maciej Pyziak,

ul. Pieloka 21

46-300 Olesno

tel. 34 37 50 609

fax: 34/359-78-45

 

e-mail:

godziny urzędowania:

poniedziałek: 7.30 -15.30

wtorek: 7.30 -16.00

środa: 7.30 -15.30

czwartek: 7.30 -15.30

piątek: 7.30 -15.00


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.


WYNIK SPRAWY (SPOSÓB ZAŁATWIENIA-ODBIÓR DOKUMENTÓW)


Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów, Wydział Komunikacji i Transportu (pok. 18)


PODSTAWA PRAWNATRYB ODWOŁAWCZY


 


DODATKOWE INFORMACJE


Zgodnie z art. 83 pkt. 3 ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz.110 z późn. zm.) stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który:

 1. posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 2. nie jest przedsiębiorcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,

 3. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom- dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej;

 4. posiada wyposażenie kontrolno- pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań,

 5. posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów, wydane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego,

 6. zatrudnia uprawnionych diagnostów.

Wersja XML