Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydawanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym

 


WYMAGANE DOKUMENTY


* W przypadku kserokopii dokumentów należy okazać oryginały dokumentów do wgląd.


OPŁATY


Opłatę komunikacyjną należy dokonać w kasie lub na konto bankowe Powiatu Oleskiego, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, nr 29 1020 3668 0000 5902 0015 6729

Opłaty za wydanie zezwolenia:

Okres ważności

zezwolenia

do 1 roku do 2 lat do 3lat do 4 lat do 5 lat

Kwota

125,00 zł 150,00 zł 175,00 zł 225,00 zł 275,00 zł

 


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY


Krajowy transport drogowy rzeczy, osób- Wydawanie Licencji, Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych, Ośrodki Szkolenia Kierowców, Instruktorzy, Stacje kontroli pojazdów, Diagności, (pokój nr 18)

Osoba odpowiedzialna: Joanna Tomys, Maciej Pyziak,

ul. Pieloka 21

46-300 Olesno

tel. 34/359-78-33, 35, 37 wew. 520

fax: 34/359-78-45

e-mail:

godziny urzędowania:

poniedziałek: 7.30 -15.30

wtorek: 7.30 -16.00

środa: 7.30 -15.30

czwartek: 7.30 -15.30

piątek: 7.30 -15.00


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Bez zbędnej zwłoki.


WYNIK SPRAWY (SPOSÓB ZAŁATWIENIA-ODBIÓR DOKUMENTÓW)


Wydanie zezwolenia na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym, Wydział Komunikacji i Transportu (pok. 18)


PODSTAWA PRAWNATRYB ODWOŁAWCZY


Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Oleskiego.


DODATKOWE INFORMACJE


Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414):

Art. 21

 1. Zezwolenie wykonywania przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych, wydaje się, na wniosek przedsiębiorcy, na czas nie dłuższy niż:

 1. Do wniosku, dołącza się kserokopię licencji i dokumenty.

 2. Po upływie okresu, zezwolenie przedłuża się, na wniosek przedsiębiorcy, na okres nieprzekraczający 5 lat, o ile nie zaistniały okoliczności odmowy udzielenia zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych.

Art. 22b

 1. Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił zezwolenia, wszelkie zmiany danych, nie później niż 14 dni od dnia ich powstania.
 2. Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.
Wersja XML